آیا استارتاپ ها مشمول قانون کار هستند و یا اینکه از این قانون مستثنی می باشند؟

یکی از دغدغه های این روزهای استارتاپ ها بحث مقررات قانون کار و تکالیفی است که قانون بر کارفرمایان بار میکند. مسئله ای که دارای اهمیت زیادی است و باید بدان پرداخت. با توجه به تعاریف قانون کار از کارگر، هر کس به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار انجام می دهد، کارگر محسوب و مشمول مقررات این قانون است.


2 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

قانون کار یک قانون امری است ، توافق خلاف آن به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صحیح نیست. مفهوم این جمله آن است که به طور مثال در ماده 51 قانون آمده ساعات کار کارگر نباید بیش از 8 ساعت در شبانه روز باشد. در نتیجه طرفین نمی توانند با توافق خود این مدت را به بیش از 8 ساعت تغییر دهند. اما می توان به کمتر از آن توافق نمود. و این معنای امری بودن قانون کار و بی 


عکس پروفایل
چرا تگ پی میوفته