قرارداد کار با مدت موقت

قرارداد کار چیست؟

طبق تعریف ارائه شده از سوی قانون گذار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

قرارداد کار چه انواعی دارد؟

از دیدگاه قانون کار، قرارداد کار به سه دسته تقسیم می شود:

  1. قرارداد کار با مدت غیر موقت یا دایمی،
  2. قرارداد کار با مدت موقت که در آن تاریخ خاتمهی قرارداد در آن ذکر میشود، و با پایان زمان آن قرارداد خاتمه مییابد.
  3. قرارداد کار برای انجام کار معین، همان طور از آن نام آن مشخص است، برای انجام کار معینی توسط کارگر منعقد شده و پس از انجام کار، قرارداد خاتمه می یابد.

قرارداد کار با مدت موقت چه کاربردی دارد؟

قرارداد کار با مدت موقت جهت انتظام بخشیدن به رابطه قراردادی میان کارفرما و کارگر منعقد می گردد.


برچسب‌ها: قرارداد کار