قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره چه کاربردی دارد؟

در برخی از موارد کارفرما با توجه به تخصص و شرایط، نیاز به حضور تمام وقت نیروی کار در دفتر شرکت ندارد. از این رو می تواند با چنین شخصی قرارداد مشاوره ساعتی منعقد و تنها در ساعات معین و بر حسب نیاز از توانایی فرد مورد نظر استفاده نماید.

آیا مشاور مشمول حقوق و مزایا مذکور در قانون کار می باشد؟

بلی، مشاور نیز به نسبت ساعات حضور خود در محل خدمت، مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن برخوردار می شود.

نام های دیگر قرارداد مشاوره

قرارداد نظارت، قرارداد مشاوره‌ ساعتی


برچسب‌ها: قرارداد کار مشاوره