شرکت

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و اعضای هیئت مدیره چیست؟

مسئولیت پذیری مدیران و هیئت مدیره می‌تواند در ارتقا و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت به خصوص در زمینه‌های تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه مفید و موثر واقع شود. شرکت‌ها توسط مدیرانی اداره می‌شوند که مسئول حفظ حقوق سهامداران، صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث هستند. این مسئولیت‌ها گاه بیشتر بخوانید...

توسط مهرنوش فتاحی، قبل